รวมเพลงมหาวิทยาลัย
      สายตรงคณบดี
      หน้าแรก
      ประวัติคณะ
      ปรัชญา วิสัยทัศน์
      กรรมการบริหาร
      กรรมการประจำคณะ
      โครงสร้างคณะ
      นโยบายการพัฒนา
         คณะครุศาสตร์
      แผนยุทธศาสตร์คณะ
         2553-2557
      (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์คณะ
         2558-2561
      แผนปฏิบัติราชการปี2553
      แผนปฏิบัติราชการปี2554
      แผนปฏิบัติราชการปี2555
      แผนปฏิบัติราชการปี2556
     แผนปฏิบัติราชการปี2557
      แผนพัฒนาคุณภาพ
         การศึกษาประจำปี 56
      รายงานประจำปี2553
      รายงานประจำปี2554
     รายงานประจำปี2555
     รายงานประจำปี2556
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  Template
     Course Syllabus
      จรรยาบรรณวิชาชีพ
     ประกาศคณะครุศาสตร์
 เรื่องการกำหนดพฤติกรรม
       ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ
      หน่วยงานภายใน
      ทำเนียบคณาจารย์
      ทำเนียบเจ้าหน้าที่
      คลังสมองครุศาสตร์
      ข้อมูลสารสนเทศ 
       โทรศัพท์ภายในคณะ
      ตารางการใช้ห้อง
         อาคาร17 เทอม2/2557
      ปฏิทินการศึกษา
      ปฏิทินการศึกษา
         เฉพาะคณะครุศาสตร์
      ปฏิทินกิจกรรม
         นักศึกษาครุศาสตร์ 1/57
     แบบฟอร์มขอรับ
        บริการต่างๆคณะครุศาสตร์
       คู่มือโทรศัพท์ IP Phone
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ

เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU
 


 


ขอต้อนรับทุกท่านสู่เวบเพจคณะครุศาสตร์ครับ
  ส่ง E-mail ถึงคณะครุศาสตร์  

edukorat@nrru.ac.th

ข่าว
การศึกษา

 
 
ภาพกิจกรรมคณะครุศาสตร์
 
หมายเหตุการเปิดดูภาพกิจกรรม
ด้านซ้ายเป็นไฟล์PDF
ขวาLink รวมภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมประจำปี
 
 
 
 
 
9.04.54แบบฟอร์มรายตัวบ่งชี้
02.05.54คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัวอาจารย์คณะครุศาสตร์

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มการส่งเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
      
        คลิกโหลดไฟล์ได้ที่นี่
 
 
YouTube   การวิจัยหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ
.


กำลังดำเนินการ

 ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
ตัวแทนคณะครุศาสตร์
ร่วมผลิตรายการเมล็ดพันธุ์ครู
โทรทัศน์ครู เรื่อง พัฒนาครู
สู่หัวใจแห่งการพัฒนาเด็กพิเศษ
ตอน 1 และ ตอนที่ 2
คลิกดูรายการที่นี่

 
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340  ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1101 ,1116   
โทรสาร สำนักงานคณบดี 0-4425-5322
โทรสาร ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  0-4424-2634, โทรสาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา  0-4424-2635
โทรสาร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู  0-4424-2636

E-mail :: edukorat@nrru.ac.th
นายกฤษณะ พีระนวโชติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ดูแลเวบเพจคณะครุศาสตร์