รวมเพลงมหาวิทยาลัย
      สายตรงคณบดี
      หน้าแรก
      ประวัติคณะ
      ปรัชญา วิสัยทัศน์
      กรรมการบริหาร
      กรรมการประจำคณะ
      โครงสร้างคณะ
      นโยบายการพัฒนา
         คณะครุศาสตร์
      แผนยุทธศาสตร์คณะ
         2553-2556
      แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
         2552-2555
      แผนปฏิบัติราชการปี2552
      แผนปฏิบัติราชการปี2553
      แผนปฏิบัติราชการปี2554
      แผนปฏิบัติราชการปี2555
      แผนปฏิบัติราชการปี2556
      แผนพัฒนาคุณภาพ
         การศึกษาประจำปี 55
      รายงานประจำปี2552
      รายงานประจำปี2553
      รายงานประจำปี2554
     รายงานประจำปี2555
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
      แนวการสอน มคอ.3
      จรรยาบรรณวิชาชีพ
     ประกาศคณะครุศาสตร์
 เรื่องการกำหนดพฤติกรรม
       ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ
      หน่วยงานภายใน
      ทำเนียบคณาจารย์
      ทำเนียบเจ้าหน้าที่
      จำนวนนักศึกษาภาคปกติ
      จำนวนนศ.ภาคกศ.ปช.
      คลังสมองครุศาสตร์
      ข้อมูลสารสนเทศ 
       โทรศัพท์ภายในคณะ
      ตารางการใช้ห้อง
         อาคาร17 เทอม1/2556
      ปฏิทินการศึกษา
      ปฏิทินกิจกรรม
         นักศึกษาครุศาสตร์ 2/56
     แบบฟอร์มขอใช้
        ห้องประชุม
    แบบฟอร์มขอใช้บริการ
       คู่มือโทรศัพท์ IP Phone

เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU
 


 


ขอต้อนรับทุกท่านสู่เวบเพจคณะครุศาสตร์ครับ
  ส่ง E-mail ถึงคณะครุศาสตร์  
edukorat@gmail.com   

ข่าว
การศึกษา

 
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
ภาพกิจกรรมคณะครุศาสตร์
 
หมายเหตุการเปิดดูภาพกิจกรรม
ด้านซ้ายเป็นไฟล์PDF
ขวาLink รวมภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมประจำปี
 
 
 
 
 
9.04.54แบบฟอร์มรายตัวบ่งชี้
02.05.54คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัวอาจารย์คณะครุศาสตร์

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มการส่งเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
      
        คลิกโหลดไฟล์ได้ที่นี่
 
 

กำลังทดสอบระบบเวบคณะครุศาสตร์
RUN บน ระบบ LAN
 

 ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
ตัวแทนคณะครุศาสตร์
ร่วมผลิตรายการเมล็ดพันธุ์ครู
โทรทัศน์ครู เรื่อง พัฒนาครู
สู่หัวใจแห่งการพัฒนาเด็กพิเศษ
ตอน 1 และ ตอนที่ 2
คลิกดูรายการที่นี่

 
 
 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340  ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1101 ,1116   
โทรสาร สำนักงานคณบดี 0-4425-5322
โทรสาร ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  0-4424-2634, โทรสาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา  0-4424-2635
โทรสาร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู  0-4424-2636

E-mail :: edukorat@gmail.com
นายกฤษณะ พีระนวโชติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ดูแลเวบเพจคณะครุศาสตร์