รวมเพลงมหาวิทยาลัย
      สายตรงคณบดี
      หน้าแรก
      ประวัติคณะ
      ปรัชญา วิสัยทัศน์
      กรรมการบริหาร
      กรรมการประจำคณะ
      โครงสร้างคณะ
      นโยบายการพัฒนา
         คณะครุศาสตร์
         2556-2560
      นโยบายการพัฒนา
         คณะครุศาสตร์2555
      แผนยุทธศาสตร์คณะ
         2553-2557
      (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์คณะ
         2558-2561
     แผนปฏิบัติราชการปี2557
      แผนปฏิบัติราชการปี2556
      แผนปฏิบัติราชการปี2555
      แผนปฏิบัติราชการปี2554
      แผนปฏิบัติราชการปี2553
      แผนพัฒนาคุณภาพ
         การศึกษาประจำปี 56
     รายงานประจำปี2557
     รายงานประจำปี2556
     รายงานประจำปี2555
     รายงานประจำปี2554
     รายงานประจำปี2553
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  Template
     Course Syllabus
      จรรยาบรรณวิชาชีพ
     ประกาศคณะครุศาสตร์
 เรื่องการกำหนดพฤติกรรม
       ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ
      หน่วยงานภายใน
      ทำเนียบคณาจารย์
      ทำเนียบเจ้าหน้าที่
      คลังสมองครุศาสตร์
      ข้อมูลสารสนเทศ 
       โทรศัพท์ภายในคณะ
      ตารางการใช้ห้อง
         อาคาร17 เทอม1/2558
      ปฏิทินการศึกษา
      ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
        คณะครุศาสตร์
     แบบฟอร์มขอรับ
        บริการต่างๆคณะครุศาสตร์
       คู่มือโทรศัพท์ IP Phone
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ

เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU
 


 


ขอต้อนรับทุกท่านสู่เวบเพจคณะครุศาสตร์ครับ
  ส่ง E-mail ถึงคณะครุศาสตร์  

edukorat@nrru.ac.th

ข่าว
การศึกษา

 
สำนักคอมพิวเตอร์จัดประกวดสื่อ eDLTV ประจำปี 2558 ประเภท นักศึกษาที่ออกฝึกสอน เงินรางวัลรวม 15,000 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://kmcom.unbbz.com/news/100166/102016

 
ภาพกิจกรรมคณะครุศาสตร์
 
หมายเหตุการเปิดดูภาพกิจกรรม
ด้านซ้ายเป็นไฟล์PDF
ขวาLink รวมภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรมประจำปี
 
 
 
 
 
9.04.54แบบฟอร์มรายตัวบ่งชี้
02.05.54คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัวอาจารย์คณะครุศาสตร์

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มการส่งเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
      
        คลิกโหลดไฟล์ได้ที่นี่
 
 
YouTube   การวิจัยหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ
.

 ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
ตัวแทนคณะครุศาสตร์
ร่วมผลิตรายการเมล็ดพันธุ์ครู
โทรทัศน์ครู เรื่อง พัฒนาครู
สู่หัวใจแห่งการพัฒนาเด็กพิเศษ
ตอน 1 และ ตอนที่ 2
คลิกดูรายการที่นี่

 
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340  ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1101 ,1116   
โทรสาร สำนักงานคณบดี 0-4425-5322
โทรสาร ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  0-4424-2634, โทรสาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา  0-4424-2635
โทรสาร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู  0-4424-2636

E-mail :: edukorat@nrru.ac.th
นายกฤษณะ พีระนวโชติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ดูแลเวบเพจคณะครุศาสตร์