หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
แผนภูมิโครงการ
เป้าหมายการดำเนินงาน
เครื่องมือการประเมิน
  รายชื่ออาจารย์นิเทศก์
โครงการ Coaching
ติดต่อสอบถาม
 

 

 

ขอต้อนรับทุกท่านสู่เวบเพจครับ

 
 
  
คลิกอ่านรายละเอียดที่ภาพครับ
 
 
  
 
รายงานประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
Coaching and Mentoring

ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2556
 
  
 
กรอบแนวคิดการพัฒนาผู้บริหาร
ศึกษานิเทศก์ และครู
ตามโครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
Coaching and Mentoring

ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2556
 
  
 
Tempate รายงานวิจัยในชั้นเรียน

ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
 
  
 
1
เครื่องมือสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
2
เครื่องมือสำหรับศึกษานิเทศก์
3
เครื่องมือสำหรับครู
 
  
 
หน่วยที่1
กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
คลิกที่นี่
หน่วยที่2
แนวทางการพัฒนา
คลิกที่นี่
หน่วยที่3
แนวคิดการจัดการเรียนรู้โครงการ
คลิกที่นี่
หน่วยที่4
coaching - mentoring CAR
คลิกที่น
ี่
 
  
ภาพกิจกรรม
 
หมายเหตุการเปิดดูภาพกิจกรรม
ด้านซ้ายเป็นไฟล์PDF
ขวาLink รวมภาพทั้งหมด

ประชุมสรุป
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1
สพม.เขต30
วันที่ 28 มิถุนายน 2556

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1
สพป.นม.เขต1
วันที่ 22 มิถุนายน 2556

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1
สพป.นม.เขต4
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1
สพป.นม.เขต6
วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1
สพป.นม.เขต5
วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1
สพม.เขต31
วันที่ 3กรกฎาคม 2556

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1
สพป.นม.เขต 3
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1
สพป.นม.เขต7
วันที่ 19 มิถุนายน 2556

ประชุมหาข้อตกลงแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้กับเขตพื้นที่
วันที่ 12 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุมคุรุมิตร อาคาร17

ประชุมสรุปกิจกรรม
Classroom ครั้งที่1
วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุมคุรุมิตร อาคาร17

กิจกรรม Classroom โครงการ
Coaching and Mentoring
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2556
ณ อาคาร 31

ประชุมเตรียมความพร้อม
กิจกรรมClassroom ครั้งที่ 2
8-9มิถุนายน2556
วันที่ 6 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุมคุรุมิตร อาคาร17

ประชุมสรุปกิจกรรม
Classroom ครั้งที่1
วันที่ 3 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุมคุรุมิตร อาคาร17

กิจกรรม Classroom โครงการ
Coaching and Mentoring
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2556
ณ อาคาร 31

 
  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๔

สพป.นครราชสีมา เขต ๕

สพป.นครราชสีมา เขต ๖

สพป.นครราชสีมา เขต ๗

 

 

 

 
 

 โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
Coaching and Mentoring
โครงการความร่วมือระหว่าง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 - เขต 7
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30 และเขต 31

340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1101, 1126
โทรสาร : 044-255-322
E-Mail:: coachingnrru@gmail.com