หน้าแรก
หลักการและเหตุผล
แผนภูมิโครงการ
เป้าหมายการดำเนินงาน
เครื่องมือการประเมิน
  รายชื่ออาจารย์นิเทศก์
โครงการ Coaching
ติดต่อสอบถาม
 

 

 
หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย

โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
Coaching and Mentoring
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


 

 โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
Coaching and Mentoring
โครงการความร่วมือระหว่าง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 - เขต 7
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30 และเขต 31

340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1101, 1126
โทรสาร : 044-255-322
E-Mail:: coachingnrru@gmail.com