การประชุมวิพากษ์หลักสูตร กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์