กรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ

คณบดีคณะครุศาสตร์

ดร.ลลิตา  ธงภักดี
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. รัฐกรณ์ คิดการ
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์
ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

ดร.สิริรัตน์ นาคิน
รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

นางภควรรณ ศกุนตนาค
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง
ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา
(หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต)

ดร.ธัญญรัศม์  ชิดไธสง
ประธานสาขาวิชา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ดร.ลลิตา  ธงภักดี
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์
ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

ดร.ศิริพันธ์  ติยะวงศ์สุวรรณ
ประธานกลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา

อาจารย์อลิสา  ทานากะ
ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง
ประธานกลุ่ม
วิชาบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสม
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  กีรติจำเริญ
ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุม  
เลขานุการคณบดี