กรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ

คณบดีคณะครุศาสตร์

ดร.ลลิตา  ธงภักดี
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ 
รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. รัฐกรณ์ คิดการ
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์
ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

ดร.สิริรัตน์ นาคิน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

นางภควรรณ ศกุนตนาค
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง
ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา
(หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต)

ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว

ดร.สมเกียรติ  ทานอก
ประธานสาขาวิชา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร  

ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์
ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

ดร.ธัญญรัศม์  ชิดไธสง
ประธานกลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณ
ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

อาจารย์พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง
ประธานกลุ่ม
วิชาบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสม
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา

ดร.วิราวรรณ ชาติบุตร
ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุม  
เลขานุการคณบดี