คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ประธานกรรมการ

ดร.ลลิตา  ธงภักดี
กรรมการตัวแทนรองคณบดี

Dr.viman

ดร.วิมาน วรรณคำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คลิกดูประวัติ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  ผู้รุ่งเรือง
กรรมการตัวแทนกลุ่มวิชา


ดร.ธัญญรัศม์  ชิดไธสง
กรรมการตัวแทนสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณ
กรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ

รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์  จุลศิริพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก


พลเอกมารุต  ลิ้มเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คลิกดูประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  ธูปประสม
กรรมการตัวแทนสาขาวิชา

ดร.กาญจนา  ท่อแก้ว
กรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ

ดร.จตุรงค์  ธนะสีลังกูร
กรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ

น ภควรรณ

นางภควรรณ ศกุนตนาค
กรรมการและเลขานุการ