คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ประธานกรรมการ

ดร.ลลิตา  ธงภักดี
กรรมการตัวแทนรองคณบดี

Dr.viman

ดร.วิมาน วรรณคำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คลิกดูประวัติ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  ผู้รุ่งเรือง
กรรมการตัวแทนกลุ่มวิชา


ดร.สิริลักษณ์   โปร่งสันเทียะ
กรรมการตัวแทนสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร แสงอรุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร  แสงอรุณ
กรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ

ผช ศ. ประมวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล ตันยะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

0%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%95-%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d

พลเอกมารุต  ลิ้มเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คลิกดูประวัติ

ดร.แสงเพชร  เจริญราษฎร์
กรรมการตัวแทนสาขาวิชา

ผศ บวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวร สุวรรณผา
กรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ
คลิกดูประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์  ธิติธนานันท์
กรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ

น ภควรรณ

นางภควรรณ ศกุนตนาค
กรรมการและเลขานุการ