ข้าราชการ

เกณฑ์ภาระงาน มาตรฐานภาระงาน บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" อบรมวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559
.....- ไฟล์นำเสนอ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดี 
.....- แบบฟอร์มฝึกเขียนประเมินค่างาน 
แบบฟอร์มสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปี 2559
.....- สายวิชาการ 
.....- สายสนับสนุน 
การสมัครรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
.....- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
.....- ประกาศมหาวิทยาลัย 
.....- แบบไบสมัครเข้ารับการประเมิน 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
.....แบบสรุปการเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ทุกประเภท)
........- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง)
........- ลูกจ้างประจำ
........- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง)
........- พนักงานราชการ (ตัวอย่างการกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณลักษณะของพนักงานราชการ )
...........-> แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
...........-> แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
...............-> พนักงานราชการทั่วไป (แบบไฟล์เวิร์ด )
...............-> พนักงานราชการพิเศษ  (แบบไฟล์เวิร์ด )

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ข้างหลังแบบฟอร์ม
.................... = เป็นแบบฟอร์ม pdf ที่สามารถกรอกข้อมูลผ่านหน้าเวบไซต์ และสั่งปริ้นท์ได้ โดยใช้โปรแกรม Internet Explorer
.................... = เป็นแบบฟอร์ม pdf ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลผ่านหน้าเวบไซต์ได้
.................... = เป็นแบบฟอร์มประเภท Microsoft Word

หมวดใบลา
1. ฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา
2. ฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
3. ฟอร์มใบลาพักผ่อน
4. ใบลาอุปสมบท
5. ใบลาออกจากราชการ , บัญชีมอบงาน
6. ใบลาไปต่างประเทศ
.....- สำหรับไปราชการต่างประเทศ (ไฟล์ acrobat , ไฟล์ word )
........+ แบบรายงานการไปราชการต่างประเทศ (ไฟล์ acrobat , ไฟล์ word )
.....- สำหรับลากิจ/พักผ่อนไปต่างประเทศ (ไฟล์ acrobat , ไฟล์ word )
........+ แบบรายงานการลากิจ/พักผ่านไปต่างประเทศ (ไฟล์ acrobat , ไฟล์ word )
7. ใบลาช่วยเหลือภรรยาเลี้ยงดูบุตร
8. ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน
9. ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
10. บันทึกขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง
11. แบบรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (กรณีเกินเวลา 08.30 น.)

หมวดสวัสดิการบุคลากร
1. สวัสดิการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ )
.....- แบบกรอกฐานข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้สิทธิ "สวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา"
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
.....- ใบสมัคร (ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร )
.....- แบบเลือกการลงทุน
3. กองทุนประกันสังคม
.....- แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในกรณีตาย
.....- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน
.....- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม (อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด ขูดหินปูน ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้)
.....- แบบเปลี่ยนสถานพยาบาล (สปส. 9-02)

หมวดหนังสือรับรอง และบัตรประจำตัว
1. ฟอร์มรับรองการทำงาน
2. ฟอร์มรับรองเงินเดือน
3. ฟอร์มรับรองภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการขอวีซ่า
4. คำร้องขอมีบัตรประจำตัว
.....- สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ
.....- สำหรับพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน และสายสนับสนุน
5. ฟอร์มขอหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (กรณีขอใช้ลาศึกษาต่อ)

หมวดประเมิน และสัญญาจ้าง
1. แบบประเมินระหว่างทดลองปฏิบัติงาน
.....- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
.....- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
2. แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
.....- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
.....- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ลาศึกษาต่อ) 
.....- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (โรงเรียนสาธิตฯ) 
.....- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
3. แบบสัญญาจ้าง
.....- สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
.....- สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองงาน)
.....- สัญญาจ้างพนักงานราชการ
.....- สัญญาจ้างอาจารย์ขาดแคลน

หมวดกำหนดระดับตำแหน่ง
- แบบฟอร์มระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
- แบบฟอร์มประเภทผู้บริหาร

หมวดอื่นๆ
- แบบรายงานภาระงานภาคปกติของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- แบบฟอร์มขอใช้บริการ กองบริหารงานบุคคล
- แบบฟอร์มคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
- แบบฟอร์มคำขอปรับเพิ่มวุฒิ
- แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร (ไฟล์ word )

หมวดข้าราชการที่ไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
1. แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
2. แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
3. แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการ ณ ต่างประเทศ
4. ข้อมูลสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ณ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส)

หมวดทุนพัฒนาบุคลากร
1. แบบขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (สำหรับบุคลากรสายสอน)
2. แบบขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)
3. แบบขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (สำหรับบุคคลภายนอก)
4. แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
5. แบบฟอร์มการรายงานการสำเร็จการศึกษา (เฉพาะบุคคลที่ใช้ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร)
6. แบบขออนุญาตเบิกเงินอุดหนุน (ค่าเทอม)
7. แบบขออนุญาตเบิกเงินค่าครองชีพ
8. เอกสารการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อเพิ่มเติม

หมวดผลงานทางวิชาการ
1. แบบขอรับการสนับสนุนการทำเอกสารประกอบการสอน
2. แบบขอรับการสนับสนุนการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
3. แบบขอรับเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ

หมวดสัญญาทุนพัฒนาบุคลากร
1. สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับข้าราชการ
2. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ
3. สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน)
4. สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน) ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ
5. สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
6. สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับพนักงานราชการ
7. สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับบุคคลภายนอก
8. สัญญาของพนักงานที่ลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
9. สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ปฏิบัติราชการในตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
10. สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย