คณะและหน่วยงาน

 

คณะ

- คณะครุศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คณะวิทยาการจัดการ

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- บัณฑิตวิทยาลัย

- คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

- หน่วยตรวจสอบภายใน

 

สำนัก / สถาบัน / คณะกรรมการ

- สำนักงานอธิการบดี

- กองกลาง

- งานเลขานุการ

- งานประชุมและพิธีการ

- งานประชาสัมพันธ์

- งานรักษาความปลอดภัย

- งานธุรการ

- งานพัสดุ

- กองคลัง

- กองบริหารงานบุคคล

- กองนโยบายและแผน

- กองพัฒนานักศึกษา

- งานทุนและงานแนะแนว

- ที่นี่มีงานทำ งานทุนและงานแนะแนว

- กองกิจการพิเศษ

- งานทรัพย์สินและรายได้

- กองวิเทศสัมพันธ์

- กองประกันคุณภาพการศึกษาโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

- สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

     - พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- สำนักคอมพิวเตอร์

- สถาบันภาษา

- สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี

- สภาคณาจารย์และข้าราชการ

- คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ก.อ.ม.)

 
 

ศูนย์

- ศูนย์วิทยาศาสตร์

- ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ

     - หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

     - หน่วยบริการระยะแรกเริ่ม

     - หน่วยฝึกทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ

     - โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

- ศูนย์แพทย์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว

- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

- ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ (ครัวราชภัฏ)

- ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่

- ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

หน่วยงานอื่นๆ

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- โครงการสหกิจศึกษา

- คลินิกเทคโนโลยี

- องค์การนักศึกษา

- หน่วยงานผลิตน้ำดื่มทับแก้ว

- หอพักหญิง

- โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สำนักงานหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย