แบบฟอร์มคำร้องและขั้นตอนการปฏิบัติ  จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอนการดำเนินการคำร้องต่างๆ  [Click]

คำร้องขอจบการศึกษาและขอใบรับรองคุณวุฒิ

บันทึกข้อความขอลงทะเบียนเรียนข้ามภาค

คร.1  คำร้องทั่วไป

คร.2  คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา

คร.3  คำร้องขอลาพักการเรียน

คร.4  คำร้องขอลาออก

คร.5  คำร้องแก้ I

คร.6  คำร้องขอสอบปลายภาค "I*, M"

คร.7  คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)

คร.8  คำร้องขอยกเลิกรายวิชา

คร.9  คำร้องขอย้ายสถานศึกษา

คร.10 ขอถอนรายวิชา (สำหรับนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาได้)

คร.11  คำร้องขอโอนย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)

คร.12  คำร้องขอเรียนร่วม (สำหรับนักศึกษาตกค้างเท่านั้น) (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)

คร.13  คำร้องยกเว้นวิชาพื้นฐาน (สำหรับที่จบปริญญาตรีแล้ว)

คร.16  คำร้องขอเทียบและเปลี่ยนรหัสวิชา (กรณีเทียบระหว่างหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่)

คร.17  คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

คร.18  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)

คร.19  คำร้องขอหนังสือรับรอง

คร.20  คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป)

คร.21  คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (หลักสูตรเดียวกัน สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป)

คร.22  คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (กรณีโอนจากหลักสูตรเก่าเป็นหลักสูตรใหม่ สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป)

คร.23  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อนและสอบนอกตาราง (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)

คร.24  คำร้องขอยืนยันการลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด

คร.25  คำร้องขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์