บุคลากรสายสนับสนุนนางสาวพิมพ์รภัส  ล้ำเลิศธรรม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายกฤษณะ พีระนวโชติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสุรัชยากรณ์ วิพัฒน์โสภากร
นักวิชาการศึกษา

110ต่าย010 copy
นางสาวพัชสุดา  จำปาโพธิ์
นักวิชาการศึกษา
110เปี๊ยก copy
นางรดาภัค พลคำแก้ว
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวจิตรา พิรักษา
นักวิชาการศึกษา


นางสาวดลลักษณ์ ดาวโคกสูง
นักวิชาการพัสดุ
น้อย00
นางสาวราตรี สุวรรณโยธี
นักวิชาการศึกษา

นางสาวยุพา ฝาชัยภูมิ
นักวิชาการศึกษา

นายทัศนชัย ภิญโญทรัพย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


นางสาวบุณฑริกา อยู่พงษ์ทอง
นักวิชาการศึกษา

110น.ส.จิรัชยา ชาญสูงเนิน
นางสาวจิรัชยา   ชาญสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา 

นางสาวอิสรานุกฤช สิงห์รัมย์
นักวิชาการพัสดุ
(ลูกจ้างชั่วคราว)
วิรัตน์
นายวิรัตน์  คงสันเทียะ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา