*ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการคูปองพัฒนาครู ปี 2561/1 หน่วยพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศแนบหลักสูตรโครงการคูปองพัฒนาครู ปี 2561/1 หน่วยพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)