ประวัติความเป็นมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรด้านการศึกษา
ออกมารับใช้สังคมร่วม 90 ปี และได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาครูประจำการ
ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  ปีงบประมาณ 2547

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการศึกษา
ตามโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา    ดังนั้นมหาวิทยาลัยได้ระดม
คณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาด้านการศึกษาที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้  ใน 7 โปรแกรมวิชา คือ  การศึกษาปฐมวัย  การประถมศึกษา
ภาษาไทย  สังคมศึกษา    วิทยาศาสตร์ทั่วไป  อุตสาหกรรมศิลป์  และธุรกิจศึกษา  จำนวน  248  คน
โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2546    เพื่อพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
ทางการศึกษา   ในปีงบประมาณ  2546  สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้รับเงินงบประมาณ
จำนวน     1,488,000    บาท  (-หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

            โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง ได้ครูที่มีความต้องการปรับปรุงการเรียนการสอน
และเรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน เป็นประโยชน์ต่อตัวครู ต่อนักเรียน และชุมชนอย่างยิ่ง
จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ   2547  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา   ได้รับเงินงบประมาณ
จำนวน   2,976,000  (-สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)    เพื่อจัดการศึกษาให้ครูประจำการ
จำนวน  248  คน  ใน  7  โปรแกรมวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีความถนัดมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความเชิยวชาญชำนญการอย่างยิ่ง ตรงกับความต้องการของครูอาจารย์ และสถานศึกษา
ในท้องถิ่นอย่างมาก และเห็นชัดเจนที่ผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในดครงการสามารถปฏิบัติงาน
ได้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ของผู้บังคับบัญชาและชุมชน และตระหนักในหน้าที่ทางราชการอย่างยิ่ง จากนั้น
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ก็ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอีกในหลายโครงการ