ปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจ

ปรัชญา
พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างจิตวิญญาณครู  มุ่งสู่การบริการชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในชุมชนและสังคม

พันธกิจ
     1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู
2.  จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูตามสภาพปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน ต้นสังกัด
3.  จัดแหล่งการเรียนรู้ที่ครบถ้วน หลากหลายและทันสมัย
4.  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครู
วัตถุประสงค์
     1.  จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาครู อาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
2.  ให้บริการเกี่ยวกับเอกสารหลักสูตร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานวิจัยและการผลิตสื่อการเรียนการสอน
3.  จัดทำฐานข้อมูลครูดีเด่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ครูต้นแบบ เพื่อเผยแพร่ผลงาน
4.  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาที่อยู่ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.  ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและบริการชุมชน
6.  จัดทำเว็บไซต์และเอกสาร เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ เพื่อการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
7.  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาสายครู