มคอ3/มคอ5.

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
207478: การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 2/58 < ไม่มี > < ไม่มี > ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาค กศ.ปช. 2/58
207475: เทคโนโลยีกับการสอนภาษา 2/58 < ไม่มี > < ไม่มี > ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาค กศ.ปช. 2/58
207474: การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 2/58 < ไม่มี > < ไม่มี > ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาค กศ.ปช. 2/58
212551 : การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 1 1/58 < ไม่มี > < ไม่มี > ค.บ. สังคมศึกษา ภาคปกติ 1/58
203392: การจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 2 2/58 < ไม่มี > FullText ค.บ. ศิลปศึกษา ภาคปกติ 2/58
204402: การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย 2 2/58 < ไม่มี > FullText ค.บ. นาฏศิลป์ ภาคปกติ 2/58