ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความสามารถเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนาครู

พันธกิจ

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ

2การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณธรรม ความรู้ความสามารถ  และคุณภาพ  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

3วิจัย สร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

4.พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครู

5.ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

6.ส่งเสริมระบบบริหารจัดการกิจการที่ดี