สายสนับสนุน

เกณฑ์ภาระงาน มาตรฐานภาระงาน บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” อบรมวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559
…..- ไฟล์นำเสนอ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดี 
…..- แบบฟอร์มฝึกเขียนประเมินค่างาน 
แบบฟอร์มสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปี 2559
…..- สายวิชาการ 
…..- สายสนับสนุน 
การสมัครรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
…..- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
…..- ประกาศมหาวิทยาลัย 
…..- แบบไบสมัครเข้ารับการประเมิน 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
…..แบบสรุปการเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ทุกประเภท)
……..- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง)
……..- ลูกจ้างประจำ
……..- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง)
……..- พนักงานราชการ (ตัวอย่างการกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณลักษณะของพนักงานราชการ )
………..-> แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
………..-> แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
……………-> พนักงานราชการทั่วไป (แบบไฟล์เวิร์ด )
……………-> พนักงานราชการพิเศษ  (แบบไฟล์เวิร์ด )

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ข้างหลังแบบฟอร์ม
……………….. = เป็นแบบฟอร์ม pdf ที่สามารถกรอกข้อมูลผ่านหน้าเวบไซต์ และสั่งปริ้นท์ได้ โดยใช้โปรแกรม Internet Explorer
……………….. = เป็นแบบฟอร์ม pdf ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลผ่านหน้าเวบไซต์ได้
……………….. = เป็นแบบฟอร์มประเภท Microsoft Word

หมวดใบลา
1. ฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา
2. ฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
3. ฟอร์มใบลาพักผ่อน
4. ใบลาอุปสมบท
5. ใบลาออกจากราชการ , บัญชีมอบงาน
6. ใบลาไปต่างประเทศ
…..- สำหรับไปราชการต่างประเทศ (ไฟล์ acrobat , ไฟล์ word )
……..+ แบบรายงานการไปราชการต่างประเทศ (ไฟล์ acrobat , ไฟล์ word )
…..- สำหรับลากิจ/พักผ่อนไปต่างประเทศ (ไฟล์ acrobat , ไฟล์ word )
……..+ แบบรายงานการลากิจ/พักผ่านไปต่างประเทศ (ไฟล์ acrobat , ไฟล์ word )
7. ใบลาช่วยเหลือภรรยาเลี้ยงดูบุตร
8. ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน
9. ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
10. บันทึกขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง
11. แบบรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (กรณีเกินเวลา 08.30 น.)

หมวดสวัสดิการบุคลากร
1. สวัสดิการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ )
…..- แบบกรอกฐานข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้สิทธิ “สวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
…..- ใบสมัคร (ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร )
…..- แบบเลือกการลงทุน
3. กองทุนประกันสังคม
…..- แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในกรณีตาย
…..- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน
…..- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม (อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด ขูดหินปูน ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้)
…..- แบบเปลี่ยนสถานพยาบาล (สปส. 9-02)

หมวดหนังสือรับรอง และบัตรประจำตัว
1. ฟอร์มรับรองการทำงาน
2. ฟอร์มรับรองเงินเดือน
3. ฟอร์มรับรองภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการขอวีซ่า
4. คำร้องขอมีบัตรประจำตัว
…..- สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ
…..- สำหรับพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน และสายสนับสนุน
5. ฟอร์มขอหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (กรณีขอใช้ลาศึกษาต่อ)

หมวดประเมิน และสัญญาจ้าง
1. แบบประเมินระหว่างทดลองปฏิบัติงาน
…..- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
2. แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
…..- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
3. แบบสัญญาจ้าง
…..- สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
…..- สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองงาน)
…..- สัญญาจ้างพนักงานราชการ

หมวดกำหนดระดับตำแหน่ง
แบบฟอร์มระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
แบบฟอร์มประเภทผู้บริหาร

หมวดอื่นๆ
แบบรายงานภาระงานภาคปกติของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แบบฟอร์มขอใช้บริการ กองบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
แบบฟอร์มคำขอปรับเพิ่มวุฒิ
แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร (ไฟล์ word )

หมวดทุนพัฒนาบุคลากร
1. แบบขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)
2. แบบขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (สำหรับบุคคลภายนอก)
3. แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
4. แบบฟอร์มการรายงานการสำเร็จการศึกษา (เฉพาะบุคคลที่ใช้ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร)
5. แบบขออนุญาตเบิกเงินอุดหนุน (ค่าเทอม)
6. แบบขออนุญาตเบิกเงินค่าครองชีพ
7. เอกสารการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อเพิ่มเติม

หมวดสัญญาทุนพัฒนาบุคลากร
1. สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
2. สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับพนักงานราชการ
3. สัญญาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับบุคคลภายนอก
4. สัญญาของพนักงานที่ลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
5. สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย