ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ
ภาคเช้า เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุวัจน์ลิปตพัลลภ 2  อาคาร 31

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
และรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย
ภาคบ่าย เวลา 13.00-17.00น. 

ห้อง 31.07.06

 

ห้อง 31.06.06

 

ห้อง 31.05.06

 

ห้อง 31.04.06

 

ห้อง 31.04.07

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ห้องประชุมสุวัจน์ลิปตพัลลภ 2 อาคาร 31

1.เลือกหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ต้องการเข้าร่วม เพื่อสำรองที่นั่งการประชุมตามจำนวนที่นั่งตามแต่ละหัวข้อการประชุม

2.กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561

3.ลงชื่อยืนยันการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดงานการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา
ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการที่ลงทะเบียนไว้ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถตรวจสอบค้นหาแผนที่ห้องประชุมได้จากเมนูแผนผังการจัดงานการประชุมวิชาการ ครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ปีการศึกษา 2560