TestForFile

ทดลองใช้ For file บน อินเทอเน็ต

ข้อแนะนำการใช้งาน For File สำหรับเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์

1.ช่องทางแรก  Copy  Address  นี้ไปวางบนหน้า Browser

https://www.google.com/drive/

ช่องทางที่ 2  ลิงค์ในเวบคณะอันใหม่

เข้าเวบ  http://www.edu.nrru.ac.th/

เลือกเมนูด้านบน    ติดต่อ

คลิกเลือกเมนู    Google drive EDU   เพื่อเข้าใช้งาน Test  Forfile บน อินเทอเน็ต

ลองใช้งานดูแล้วแจ้งปัญหามานะครับ