044-009-009 ต่อ 1728 edukorat117@nrru.ac.th  
ติดตามเรา

อ่านเพิ่มเติมในข่าวประกาศทั่วไป  
อ่านเพิ่มเติมใน
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ นาคิน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการผลิตครู
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น