044-009-009 ต่อ 1728 edukorat1117@nrru.ac.th  
ติดตามเรา

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ นาคิน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการผลิตครู
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น