044-009-009 ต่อ 1728 edukorat117@nrru.ac.th  
ติดตามเรา

การประชุมเพื่อรับทราบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และครูนิเทศก์ทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การประชุมเพื่อรับทราบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และครูนิเทศก์ทั่วไป
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ลิปพัลลภ 2 ชั้น 3 อาคาร 31

เอกสารดาวน์โหลดประกอบการประชุม
1.เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์ประจำมหาวิทยาลัย (คลิก)

2.เอกสารแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
    - แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู (คลิก)
    - แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาทักษะวิชาชีพครู (คลิก)
    - แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน (คลิก)
    -คุณสมบัติการเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและคุณสมบัติของการเป็นครูพี่เลี้ยงและครูนิเทศก์ทั่วไป (คลิก)

กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น