044-009-009 ต่อ 1728 และ 098-516-3554  edukorat1117@nrru.ac.th  
ติดตามเรา      Login

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน


ตัวอย่างสมุดบันทึกการเรียนรู้ รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน


เอกสารตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ การกำหนดหน่วยการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน

 

กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น