044-009-009 ต่อ 1728 edukorat117@nrru.ac.th  
ติดตามเรา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน

 เอกสารตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ การกำหนดหน่วยการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน

กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น