คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการคณบดีคณะครุศาสตร์ (ประธานกรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร แผนงานและการวิจัย (รองประธานกรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยพล ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยพล ธงภักดีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู (ประธานกรรมการ)
ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร
ดร.สุนทรี  ศิริอังกูรผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (กรรมการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ประธานกรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดีประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (รองประธานกรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรืองประธานกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา (กรรมการ)
อาจารย์พัทธนันท์ เกิดคง
อาจารย์พัทธนันท์ เกิดคงประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากรประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา (กรรมการ)
อาจารย์รัชชนันท์  พึ่งจันดุม
อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและเลขานุการคณบดี (กรรมการ)
อาจารย์สุวรรณา บุเหลา
อาจารย์สุวรรณา บุเหลาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา (กรรมการ)
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม
นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ช่วยเลขานุการ)
ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรรมการ)
ดร.สิริรัตน์ นาคิน
ดร.สิริรัตน์ นาคินรองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการผลิตครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ (กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลางประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลางประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญสุดา จิโนการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญสุดา จิโนการประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (กรรมการ)
ดร.ศิริพันธ์  ติยะวงศ์สุวรรณ
ดร.ศิริพันธ์  ติยะวงศ์สุวรรณประธานกลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา (กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา  ทานากะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา  ทานากะประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (กรรมการ)
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรืองประธานสาขาวิชาพลศึกษา (กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.วาสนา  กีรติจำเริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.วาสนา  กีรติจำเริญประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน (กรรมการ)
อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชร
อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (กรรมการ)
นางสาวอัญชนา  อินทร์เอี่ยม
นางสาวอัญชนา อินทร์เอี่ยมรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ (กรรมการและเลขานุการ)