หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724

แฟ็กซ์

044-242636

E-mail

karusima@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724

แฟ็กซ์

044-242636

E-mail

edukorat@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส่วนหน้า

วารสารครุสีมาปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563)

1-4

เนื้อหา

การพัฒนางานประจำของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุข

สุเกษม อิงคนินันท์, สุภาพ ผู้รุ่งเรือง, ภณิดา แก้วกูร, จารุพรรณ จันทร์แรม, ชลธิชา ดินขุนทด,
กอบแก้ว บุญกลาง, นิศากร อุดมผล, นาตยา ศิริทับ และวารุณี คุ้มบัว

5-17

ส่วนหลัง

วารสารครุสีมาปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563)

107-112