หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724 และ 062-195-9333

E-mail

karusima@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

044-009-009 ต่อ 1724

แฟ็กซ์

044-242636

E-mail

edukorat@nrru.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส่วนหน้า

เนื้อหา

หลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะ

เฉลิมศักดิ์ มาอยู่, นุชรินทร์ ชาพันดุง, สิรินาถ จงกลกลาง และสายสุนีย์ เติมสินสุข
19-29

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบัน

สุภัทรา เกิดมงคล และนิติภูมิ อัศวธิติสกุล
30-40

การใช้ภาษาสื่ออารมณ์ขันในรายการ 4 โพดำการละคร สถานีโทรทัศน์ ช่อง one 31

ธนัญญา ศรีสำโรง, ปวีณา ศิริโสภา และกนกกาญจน์ วรสีหะ
41-51

การพัฒนาโมเดลตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ

เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล, วรกมล วงศธรบุญรัศมิ์, ณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์,
กัลญา เสนภักดี, ลักขณา พันธุ์บ้านแหลม, วารวี หลินศูวนนท์,
กัลยาณีย์ รอดสวัสดิ์,บุญส่ง จูยืนยง และมนต์เมืองใต้ รอดอยู่
52-63

ส่วนหลัง