หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.รองผอ.เชี่ยวชาญ
ผอ.รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
คณะครุศาสตร์
เวบบอร์ดคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการร่วมมือต่างๆ

 
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เวบเพจคณะครุศาสตร์ครับ
 ส่ง E-mail ถึงคณะครุศาสตร์   edukorat@gmail.com   
 
 

ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2557

ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 57

ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 57

ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 57

ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 57

ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 57
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
ผอ.รองผอ.เชี่ยวชาญ
ผอ.รองผอ.ชำนาญการพิเศษ  
ครูเชี่ยวชาญ
ครูชำนาญการพิเศษ  
 
 
 
 

ข้อความถึงผู้เข้าอบรม โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาใช้ในการอบรม
(ถ่ายเอกสารมาเพียงบางส่วน)
1 หลักสูตรสถานศึกษา(เฉพาะวิชาที่ท่านสอน)
2 โครงสร้างรายวิชา
3 หน่วยการเรียนรู้( 1 หน่วย )
4 แผนการจัดการเรียนรู้ ( 1 แผน)
5
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ เพื่อติดทะเบียนประวัติ ผู้เข้ารับการพัฒนา
 
 
 
 
คำชี้แจง
1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมโอนเงินค่าลงทะเบียน
หลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คนละ 5,000 บาท
หลักสูตรชำนาญการพิเศษคนละ4,000บาท     

โดยโอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย    เลขที่บัญชี 301-1-04200-4
ชื่อบัญชีสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  สาขานครราชสีมา

และนำหลักฐานการโอนเงินส่งโทรสาร (Fax ) หมายเลข 044– 242636
ก่อนวันอบรม 10 วัน หรือ โอนได้ทันทีหลังตรวจสอบรายชื่อ

ส่งมาที่ คุณภควรรณ ศกุนตนาค หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000
2. ให้ผู้เข้าอบรมมารายงานตัวในวันแรกของการอบรมระหว่างเวลา 08.00 - 08.30 น.
3. พิธีเปิดการอบรมเริ่ม 08.30 – 09.00 น. ในวันแรกของทุกรุ่น เวลาอบรมเริ่ม 09.00 -17.00 น.
4. หากมีข้อขัดข้องสงสัยประการใดติดต่อ
-  คุณภควรรณ ศกุนตนาค หัวหน้าสำนักงานคณบดี หมายเลข 086-6519147
-  คุณพัชสุดา จำปาโพธิ์ นักวิชาการศึกษา หมายเลข 085-4953826
5. สิ่งสำคัญให้ท่านจัดทำใบรายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามแนบท้ายประกาศ และนำมาส่งในวันแรกของการอบรมที่วิทยากรประจำกลุ่ม (ไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมบรรณานุกรม)
คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งโทรสารการโอนเงินค่าลงทะเบียน

.......
หมายเหตุ  ก่อนส่ง Fax ใบโอนค่าลงทะเบียน กรุณากรอกรายละเอียด ดังนี้

1.ชื่อ-นามสกุล

2.ประเภท

3.รุ่นที่อบรม

4.ลำดับที่

5.หมายเลขโทรศัพท์

 

 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ 0-44-009-009 ต่อ 1126 โทรสาร 044 - 242636
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0-44-009-009 ต่อ 1101 ,1116, 1126 โทรสาร 044 - 255322

หากมีข้อขัดข้องสงสัยประการใดติดต่อ ( ในเวลาราชการ)
-  คุณภควรรณ ศกุนตนาค หัวหน้าสำนักงานคณบดี หมายเลข 086-6519147
-  คุณพัชสุดา จำปาโพธิ์ นักวิชาการศึกษา หมายเลข 085-4953826

ผู้ดูแลเวบเพจ นายกฤษณะ พีระนวโชติ