สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.รองผอ.เชี่ยวชาญ
ผอ.รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เวบเพจคณะครุศาสตร์ครับ
 ส่ง E-mail ถึงคณะครุศาสตร์   edukorat@gmail.com   

หากมีข้อขัดข้องสงสัยประการใดติดต่อ ( ในเวลาราชการ)
-  คุณภควรรณ ศกุนตนาค หัวหน้าสำนักงานคณบดี หมายเลข 086-6519147
-  คุณราตรี สุวรรณโยธี นักวิชาการศึกษา หมายเลข 086-3660003
โทรสาร 044 - 242636
 
   
 
 
   
 
 
 

ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2560

ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2560

ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2560

ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
 


คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งโทรสารการโอนเงินค่าลงทะเบียน
.......
หมายเหตุ  ก่อนส่ง Fax ใบโอนค่าลงทะเบียน กรุณากรอกรายละเอียด ดังนี้

1.ชื่อ-นามสกุล

2.ประเภท

3.รุ่นที่อบรม

4.ลำดับที่

5.หมายเลขโทรศัพท์

 

 
 
 
 

ข้อความถึงผู้เข้าอบรม โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาใช้ในการอบรม
(ถ่ายเอกสารมาเพียงบางส่วน)
1 หลักสูตรสถานศึกษา(เฉพาะวิชาที่ท่านสอน)
2 โครงสร้างรายวิชา
3 หน่วยการเรียนรู้( 1 หน่วย )
4 แผนการจัดการเรียนรู้ ( 1 แผน)
5
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ เพื่อติดทะเบียนประวัติ ผู้เข้ารับการพัฒนา
 
 
 
 
คำชี้แจง
1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมโอนเงินค่าลงทะเบียน
หลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คนละ 5,000 บาท
หลักสูตรชำนาญการพิเศษคนละ4,000บาท     

โดยโอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย    เลขที่บัญชี 301-1-04200-4
ชื่อบัญชีสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  สาขานครราชสีมา

และนำหลักฐานการโอนเงินส่งโทรสาร (Fax ) หมายเลข 044– 242636
ก่อนวันอบรม 10 วัน หรือ โอนได้ทันทีหลังตรวจสอบรายชื่อ
พร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงิน
ส่งมาที่ คุณภควรรณ ศกุนตนาค หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000
2. ให้ผู้เข้าอบรมมารายงานตัวในวันแรกของการอบรมระหว่างเวลา 08.00 - 08.30 น.
3. พิธีเปิดการอบรมเริ่ม 08.30 – 09.00 น. ในวันแรกของทุกรุ่น เวลาอบรมเริ่ม 09.00 -17.00 น.
4. หากมีข้อขัดข้องสงสัยประการใดติดต่อ
-  คุณภควรรณ ศกุนตนาค หัวหน้าสำนักงานคณบดี หมายเลข 086-6519147
-  คุณพัชสุดา จำปาโพธิ์ นักวิชาการศึกษา หมายเลข 085-4953826
5. สิ่งสำคัญให้ท่านจัดทำใบรายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามแนบท้ายประกาศ และนำมาส่งในวันแรกของการอบรมที่วิทยากรประจำกลุ่ม
(ไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมบรรณานุกรม)
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ 0-44-009-009 ต่อ 1126 โทรสาร 044 - 242636
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0-44-009-009 ต่อ 1101 ,1116, 1126 โทรสาร 044 - 255322

หากมีข้อขัดข้องสงสัยประการใดติดต่อ ( ในเวลาราชการ)
-  คุณภควรรณ ศกุนตนาค หัวหน้าสำนักงานคณบดี หมายเลข 086-6519147
-  คุณพัชสุดา จำปาโพธิ์ นักวิชาการศึกษา หมายเลข 085-4953826

ผู้ดูแลเวบเพจ นายกฤษณะ พีระนวโชติ