สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.รองผอ.เชี่ยวชาญ
ผอ.รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 
ภาพกิจกรรม
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่1/13 -1/18
ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่1/9,1/10, 1/11
ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่1/7,1/8
ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่1/4,2/4 และ1/5
ระหว่างวันที่ 6 -10 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่1/3 และ2/3
ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่16/1 และ 17/1
ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ คณะครุศาสตร
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 13/1และ10/2
ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ คณะครุศาสตร์
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่14/1,15/1และ11/2
ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 12/1และ9/2
ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3.2
ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2555
ณ ห้อง 09.07.07-08
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2.2
ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2555
ณ ห้อง 09.09.07-08
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 7
ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2555
ณ ห้อง 09.07.07-08
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2555
ณ ห้อง 09.07.05-06
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน, 1-4 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องเมขลา  โรงแรมปัญจดารา
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน, 1-4 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องปัญจดารา6  โรงแรมปัญจดารา
 
 
 
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2555
ณ ห้องกัลยาณเวทย์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
 
 
 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0-44-009-009 ต่อ 1101 ,1116, 1126 โทรสาร 044 - 255322

ผู้ดูแล นายกฤษณะ พีระนวโชติ 081-3606997