หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน การบริหารงาน หลักสูตรการเรียนการสอน เกณฑ์การรับสมัคร ติดต่อโรงเรียน
 
++ บุคลากร ++
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ
คณะครูโรงเรียนสาธิตฯ
 
++ แผนการบริหารงาน ++
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
 
 
 

facebook.com/satit_nrru
nrru.ac.th
comsatitnrru.com


แผนยุทธศาสตร์และพัฒนา

1. ด้านหลักสูตร
    1.1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวัยและประสบการณ์ของเด็ก

2. ด้านกระบวนการเรียนการสอน
    2.1 พัฒนาคุณภาพของนักเรียนโดยองค์รวม
    2.2 พัฒนาคุณภาพของครูในด้านกระบวนการสอน

3. ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร
    3.1 พัฒนาตนเองของครูในด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน
    3.2 พัฒนาด้านบุคลิกภาพคุณธรรม - จริยธรรมของครู

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
    4.1 พัมนาข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
    4.2 พัฒนาการบริหารงานและกิจกรรมของโรงเรียน
    4.3 พัฒนาการบริหาร ด้านอาคารสถานที่


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรณารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367 โทรสาร 044-341-367
E-mail satit_nrru@hotmail.co.th Facebook http://www.facebook.com/satit.nrru