หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน การบริหารงาน หลักสูตรการเรียนการสอน เกณฑ์การรับสมัคร ติดต่อโรงเรียน
 
++ บุคลากร ++
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ
คณะครูโรงเรียนสาธิตฯ
 
++ แผนการบริหารงาน ++
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
 
 
 

facebook.com/satit_nrru
nrru.ac.th
comsatitnrru.com


คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปฐมวัย

นางสาวจุฑามาศ ศรชัย
ครูผู้สอน

นางสาวสายสุดา น้อยวิเศษ
ครูผู้สอน
นางจุไรรัตน์ ห่วงยวนกลาง
ครูผู้สอน
นางสาวประภาพร เดิมสันเทียะ
ครูผู้สอน
นางสาวปนัดดา ศรีมาศ
ครูผู้สอน
นางปิยกาญจน์ วงษ์ชาลี
ครูผู้สอน
นางรุ่งนภา แย้มผกา
ครูผู้สอน
นางศิวาพร ตัวสระเกษ
ครูผู้สอน
นางสาวอนัญญา ขาวหมดจด
ครูผู้สอน
นางสาวศิริพร เจริญชัย
ครูผู้สอน
นางสมบุญ พุทธบุตร
อาจารย์
นางสาวชลดา กองศรีมา
ครูผู้สอน
นางสาวเกศินี พึ่งกิ่ง
ครูผู้สอน
นางสุภาวดี จันทร์เจริญ
ครูพี่เลี้ยง
นางชุติมา กรึกสำโรง
ครูพี่เลี้ยง
นางไอยารินทร์ วงศาโรจน์
ครูพี่เลี้ยง
นางสมคิด สิงหเสนา
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวธัญลักษณ์ ชาจันทึก
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวเสาวนีย ปราโมทย์กุล์
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวจิราภรณ์ เอื้อสุขอารีย์
ครูพี่เลี้ยง
นางสาววิรัญญา ปะวาระณะ
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวสุจิกรานต์ ปัญญา
ครูพี่เลี้ยง
นางนันทวัน พฤกษา
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวชลธิชา เทียบสี
ครูพี่เลี้ยง
       
นางสาวรัศมี ดีกลาง
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวอัมพร พูนทะเล
ครูพี่เลี้ยง
       

ระดับประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ พับเกาะ
คณิตศาสตร์
นางสาวพัชราพรรณ ค้ำยาง
คณิตศาสตร์
นายเอกพล แสนโคตร
คณิตศาสตร์
นายภูริทัต พั้วแพง
คณิตศาสตร
นางนงเยาว์ ศรีสว่าง
ภาษาไทย
นางนิภาพร อ่อนตา
ภาษาไทย
นางสาวิตรี ตาทอง
ภาษาไทย
นายอานนท์ เตินขุนทด
ภาษาไทย
นางเปรมวดี ธนาเสน
วิทยาศาสตร์
นางสาวเกตุสุดา เชื่อเมือง
วิทยาศาสตร์
นายเสนอ ใจชอบสันเทียะ
วิทยาศาสตร์, สุขศึกษา
นางสุนีย์ บุญวงศ์
สังคม
นางสาวนริสรา คล้ายดอน
สังคม

นางสาวสุจินดา ประกอบผล
สังคม

นางสาวพรพิมล พันชนะ
ภาษาอังกฤษ
นางสาวประมวล พยัคฤทธิ์
ภาษาอังกฤษ
Mr.Gordon Pattison
English
นางสายฝน ทองศรี
ศิลปะ
นางพรรณนิษา ทองเรือง
นาฏศิลป์
นางสาวภัทรจาริน บำรุงกูล
ดนตรีไทย
นายเฉลิมธง อาจหาญ
ดนตรีสากล
นายเอนก ชัยจำรัส
พลศึกษา
นายถนัทถ์บดี เมียมขุนทด
พลศึกษา
นางสาวสุภัทตรา พรมจุ้ยพะเนา
การศึกษาพิเศษ
       
นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง
คอมพิวเตอร์
นางสาวกนกวรรณ ปัญญา
คอมพิวเตอร์
       

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวจิตรลดา ไชยเสน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายชุติ ชื่นโพธิ์กลาง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวธนวรรณ สวยปาน
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
นางสาวพรณภา นุชผักแว่น
เจ้าหน้าที่การเงิน
ร.ต.หญิง ณฐมน จรรยาศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกุลรดา ทอนสระน้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
       
นางสาวสุภาภรณ์ เกวียนโคกกรวด
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวทิพย์สุดา โอนอ่อน
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ
       


 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรณารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367 โทรสาร 044-341-367
E-mail satit_nrru@hotmail.co.th Facebook http://www.facebook.com/satit.nrru