หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน การบริหารงาน หลักสูตรการเรียนการสอน เกณฑ์การรับสมัคร ติดต่อโรงเรียน
 
++ บุคลากร ++
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ
คณะครูโรงเรียนสาธิตฯ
 
++ แผนการบริหารงาน ++
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
 
 
 

facebook.com/satit_nrru
nrru.ac.th
comsatitnrru.com


คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปฐมวัย

นางสาวจุฑามาศ ศรชัย
ครูผู้สอน

นางจุไรรัตน์ ห่วงยวนกลาง
ครูผู้สอน
นางสาวประภาพร เดิมสันเทียะ
ครูผู้สอน
นางสาวปนัดดา ศรีมาศ
ครูผู้สอน
นางปิยกาญจน์ วงษ์ชาลี
ครูผู้สอน
นางรุ่งนภา แย้มผกา
ครูผู้สอน
นางศิวาพร ตัวสระเกษ
ครูผู้สอน
นางสาวอนัญญา ขาวหมดจด
ครูผู้สอน
นางสาวศิริพร เจริญชัย
ครูผู้สอน
นางสมบุญ พุทธบุตร
อาจารย์
นางสาวชลดา กองศรีมา
ครูผู้สอน
นางสาวเกศินี พึ่งกิ่ง
ครูผู้สอน
น.ส.เสาวลักษณ์ แก่นกระโทก
ครผู้สอน
นางสุภาวดี จันทร์เจริญ
ครูพี่เลี้ยง
นางชุติมา กรึกสำโรง
ครูพี่เลี้ยง
นางไอยารินทร์ วงศาโรจน์
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวธัญลักษณ์ ชาจันทึก
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวจิราภรณ์ เอื้อสุขอารีย์
ครูพี่เลี้ยง
นางสาววิรัญญา ปะวาระณะ
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวสุจิกรานต์ ปัญญา
ครูพี่เลี้ยง
นางนันทวัน พฤกษา
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวชลธิชา เทียบสี
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวรัศมี ดีกลาง
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวอัมพร พูนทะเล
ครูพี่เลี้ยง
       
นางสาวภณฺดา ศรีภา
ครูพี่เลี้ยง
นางทวีทรัพย์ วัชรวิศิษฎ์
ครูพี่เลี้ยง
       

ระดับประถมศึกษา
   
นางพัชรินทร์ พับเกาะ
คณิตศาสตร์
นางสาวพัชราพรรณ ค้ำยาง
คณิตศาสตร์
นายเอกพล แสนโคตร
คณิตศาสตร์
นายภูริทัต พั้วแพง
คณิตศาสตร
   
   
นางนงเยาว์ ศรีสว่าง
ภาษาไทย
นางนิภาพร อ่อนตา
ภาษาไทย
นางสาวิตรี ตาทอง
ภาษาไทย
นางสาวกานดา แจ้งไพร
ภาษาไทย
   
       
นางเปรมวดี ธนาเสน
วิทยาศาสตร์
นางสาวปาริชาติ ชุมภูปะฏิ
วิทยาศาสตร์
       
       

นางสุนีย์ บุญวงศ์
สังคม

นางสาวนริสรา คล้ายดอน
สังคม
       
นางสาวพรพิมล พันชนะ
ภาษาอังกฤษ
นางสาวประมวล พยัคฤทธิ์
ภาษาอังกฤษ
นางสาวอธิสา ศิริพร ณ ราชสีมา
ภาษาอังกฤษ
Mr.Gordon Pattison
ภาษาอังกฤษ
Mr.Joseph Livingston
ภาษาอังกฤษ
นางสาวเสี่ยวหมิ่น หลี่
ภาษาจีน
นางพรรณนิษา ทองเรือง
นาฏศิลป์
นายเฉลิมธง อาจหาญ
ดนตรีสากล

นายเสรีภาพ สูบกำปัง
ดนตรี

นางสายฝน ทองศรี
ศิลปะ
นายเอนก ชัยจำรัส
พลศึกษา
นายถนัทถ์บดี เมียมขุนทด
พลศึกษา
     
นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง
คอมพิวเตอร์
นางสาวศรัญญา หลวงจำนงค์
คอมพิวเตอร์
นางสาวสุภัทตรา พรมจุ้ยพะเนา
การศึกษาพิเศษ
     

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวจิตรลดา ไชยเสน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายชุติ ชื่นโพธิ์กลาง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวธนวรรณ สวยปาน
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
นางสาวพรณภา นุชผักแว่น
เจ้าหน้าที่การเงิน
ร.ต.หญิง ณฐมน จรรยาศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกุลรดา ทอนสระน้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
นางสาวสุภาภรณ์ เกวียนโคกกรวด
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวทิพย์สุดา โอนอ่อน
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ
นางสาวนางลภัสรดา ประเมศรี
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ
     


 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรณารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367 โทรสาร 044-341-367
E-mail satit_nrru@hotmail.co.th Facebook http://www.facebook.com/satit.nrru