หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน การบริหารงาน หลักสูตรการเรียนการสอน เกณฑ์การรับสมัคร ติดต่อโรงเรียน
 
++ หลักสูตรตามระดับ ++
ระดับปฐมวัย
  ปรัชญา วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  วัตถุประสงค
  เป้าหมาย
  คุณลักษณะอันพึงประสงค
  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
  หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   
ระดับประถมศึกษา
  ปรัชญา วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมาย
  คุณลักษณะอันพึงประสงค
 

facebook.com/satit_nrru
nrru.ac.th
comsatitnrru.com


การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับปฐมวัย

ปรัชญา
             “ความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”
วิสัยทัศน์
             ภายในปี ๒๕๕๙ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาให้ถึงขีดสุดของศักยภาพทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา เน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติ ภารกิจในชีวิตประจำวัน และก้าวทันเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยมีบุคลากรที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญให้การอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งมีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก
พันธกิจ
             ๑. ด้านจัดการศึกษา ผลิตนักเรียนระดับบริบาลและอนุบาลที่มีคุณภาพ ทั้งทาง ด้านร่างกาย จิตใจ - อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นไปในลักษณะ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการเรียนการสอนได้นำเอานวัตกรรมสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ และเพิ่มพูนสติปัญญาในเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม และให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข

             ๒. ด้านบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยแก่บุคลากร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยในท้องถิ่น

             ๓. ด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยม ความเป็นไทยให้กับนักเรียน

เป้าหมาย
๑. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
๒. ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย
๓. ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
๔. มีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
๕. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๖. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย ในด้านร่างกายอารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามความสามารถของเด็ก เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงต่อไป
๒. เพื่อเป็นที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา ปฐมวัย
๓. เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการวิจัยของนักศึกษา ครู อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อเป็นสวัสดิการในด้านการอบรมเลี้ยงดู แก่บุตรธิดาของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย
๕. เพื่อให้บริการด้านการอบรมเลี้ยงดูแก่ชุมชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. สร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบอิงมาตรฐาน ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ และเปลี่ยนไปตามสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๒. กำหนดหน่วยการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิดการพัฒนาผู้เรียน เต็มตามศักยภาพ การเผชิญปัญหาสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมค่านิยมอันดีงาม
๓. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ ซึ่ง ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีคุณค่า
๔. จัดทำและพัฒนาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยยึดหลักการวัดและประเมินผลตาม สภาพจริง
๕. จัดระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
๖. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ
๑. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

                จัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ อยู่บนพื้นฐานบริบทของชุมชน สังคม และท้องถิ่นรอบตัวเด็ก โดยการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน โดยการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการคิดและกิจกรรมเป็นฐาน (Thinking and Activity Based Learning) เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่กล่าวว่า

             “ความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”
๒. หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย

                ๒.๑ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖

             ช่วงอาย
                อายุตำ่กว่า ๓ ปี และ ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี

สาระการเรียนรู้
                ประสบการณ์สำคัญ ได้แก่ ด้านร่างกาย, ด้านอารมณ์และจิตใจ, ด้านสังคม, ด้านสติปัญญา

                สาระที่ควรเรียนรู้ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก, เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก, เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก, เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

ระยะเวลาเรียน
                ขึ้นอยู่กับอายุเด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา
                ๒.๒ โครงสร้างเวลาเรียน
             ช่วงชั้นอายุ
                 ชั้นบริบาล ๑ อายุ ๒ – ๓ ปี
                 ชั้นบริบาล ๒ อาย ๓ – ๔ ปี
                 ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ อายุ ๔ – ๕ ปี
                 ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ อายุ ๕ – ๖ ปี
             เวลาเรียน
                ระยะเวลาในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย มีระยะเวลา ๔ ปี การศึกษาแต่ละปีการศึกษามีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๓๖ – ๓๘ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๕ วัน ใน ๑ วัน  จัดกิจกรรมตามตารางประจำวัน ดังนี้

             ตารางกิจกรรมประจำวัน
                ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับเด็ก ตรวจสุขภาพ เข้าห้องน้ำ
                ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กายบริหาร
                ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ล้างมือ เข้าห้องน้ำ
                ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
                ๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๕ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
                ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานของว่างเช้า
                ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมเสรี
                ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมกลางแจ้ง
                ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
                ๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นอนพักผ่อน
                ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เก็บที่นอน ล้างหน้า รับประทานอาหารว่างบ่าย
                ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมเกมการศึกษา
                ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เตรียมตัวกลับบ้าน (เลิกเรียน)

                หมายเหตุ  เวลาในแต่ละกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุ่นได้ตามกิจกรรมตามความเหมาะสม ซึ่งยึดเด็กเป็นสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการของเด็ก เช่น การศึกษานอกสถานที่หรือจัดกิจกรรมในโครงการ เป็นต้น

             การประเมินพัฒนาการ
                ๑. การสังเกตและการบันทึก
                 - แบบบันทึกพฤติกรรม
                 - การบันทึกรายวัน
                ๒. การสนทนา
                ๓. การสัมภาษณ์
                ๔. การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล
                ๕. การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก
                - การประเมินการเจริญเติบโต
                - การวัดเส้นรอบศีรษะ
                - การตรวจสุขภาพปากและฟัน
                - การได้รับวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน

๓. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
                โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้

                คอมพิวเตอร์
                 สอนเสริมโดยครูที่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะนักเรียนได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ และสร้างสรรค์ผลงานโดยการฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

                ดนตรี
                สอนเสริมโดยครูสอนดนตรีจากบริษัทซีเอ็มจีกรุ๊ป เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ตามลักษณะที่พึงประสงค์  ตลอดจนเห็นคุณค่าของการเล่นดนตรี

                กิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน (Summer camp)
                เป็นกิจกรรมเสริมวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมนันทนาการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม เป็นเวลา  ๔  สัปดาห์


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรณารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-341-367 โทรสาร 044-341-367
E-mail satit_nrru@hotmail.co.th Facebook http://www.facebook.com/satit.nrru