nectec
 
 
 
 

"...........งานช่วยผู้พิการนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้เป็นผู้อยากจะพิการ และอยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติอะไรเพื่อชีวิต และมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ เพื่อจะให้เขาเป็นประโยชน์ต่อสังคม.........."

กระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ประวัติความเป็นมา

ปีงบประมาณ 2534  ในสมัยของนายบัณฑิต วงษ์แก้ว ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ได้เริ่มดำเนินงานด้านการศึกษาพิเศษเป็นครั้งแรก ตามนโยบายขยายการศึกษาพิเศษสู่ชนบท ของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2535  ดำเนินการเปิดสอนในสาขาวิชาโทโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป.

ปีงบประมาณ 2536  ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารศูนนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 11,930,000 บาท เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้การศึกษา ฝึกปฏิบัติ และใช้เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กพิการทุกประเภท

ปีการศึกษา 2537  เปิดทำการสอนนักศึกษาสาขาวิชาเอกโปรแกรมการศึกษาพิเศษ และดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ตามโครงการเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนสาธิต

ปีการศึกษา 2538  ย้ายที่ทำการออกจากอาคารสิงหราช ไปยังอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษปัจจุบัน และเริ่มรับเด็กพิเศษประเภทต่างๆ เข้าเตรียมความพร้อมและกระตุ้นพัฒนาการ

ปีการศึกษา 2547  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ

ปีงบประมาณ 2551  เปิดหน่วยงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา (DSS) เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาพิการที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2551  เปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

ปีการศึกษา 2552  ร่างแผนเพื่อเปิดหน่วยให้บริการผู้บกพร่องทางสติปัญญาเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ (DSC) และศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้รับคัะดเลือกให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 
download
พรบ.การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
อัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน ต.ค. 2552
ใบสมัครนักเรียน
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
 
link
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด
 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340  ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-4427-2942  Email : spednrru@hotmail.com