nectec
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

ศูนยฺ์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัีัดพิษณุโลก

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

เขตการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

 

 
download
พรบ.การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
อัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน ต.ค. 2552
ใบสมัครนักเรียน
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
 
link
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด
 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340  ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-4427-2942  Email : spednrru@hotmail.com