nectec
 
 
 
 

บุคลากรประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ

นางสาวตรีมาศ  แซ่อั้ง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางอรวรรณ  รชตะปรีชาโชติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางชนิดาภา  ศุพาสีห์
ครูผู้สอน ประจำชั้นเรียนพิเศษ 1
นางสาวมณีรัตน์  ทองกระทุ่ม
ครูผู้สอน ประจำชั้นเรียนพิเศษ 1
นางสาวภาสินี  บุญศรี
ครูผู้สอน ประจำชั้นเรียนพิเศษ 2
นางรัตนา  มรกฏ
ครูพี่เลี้ยง ประจำชั้นเรียนพิเศษ 2
นางสาวปัทมาภรณ์  เสือทองปาน
ครูผู้สอน ประจำชั้นเรียนพิเศษ 3
นางสาวพัชราวดี  เมืองหงษ์
ครูผู้สอน ประจำห้องฝึกทักษะอาชีพ
นางสาวเอื้องทิพย์  ไตรบำรุง
นักวิชาการ (DSS)
นายขจรยศ  จันทมุณี
ล่ามภาษามือ (DSS)
นางสาวนงคราญ  เสาร์ฟอง
ล่ามภาษามือ (DSS)
นางเกษร  บาตรโพธิ์
แม่บ้าน

 

 
download
พรบ.การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
อัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน ต.ค. 2552
ใบสมัครนักเรียน
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
 
link
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด
 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340  ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-4427-2942  Email : spednrru@hotmail.com