ส่งข้อความถึงคณาจารย์คณะครุศาสตร์
E-mail     edukorat@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสม
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
1234
สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
ปริญญาตรี
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1
(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
กศ.ด.(การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง
ปริญญาตรี
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาเอก
ค.ด.(ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สังกัดกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์       ลือนาม
ปริญญาตรี
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ปริญญาโท
ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก
กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
Ph.D.( Educational  Research  
and   Evaluation )
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สังกัดกลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ
ปริญญาตรี
วท.บ.(พยาบาล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
ศศ.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
1234
โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

อาจารย์ชยพล ธงภักดี
ปริญญาตรี
ค.บ.(การวัดผลการศึกษา)
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ปริญญาโท
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก

234
สังกัดกลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์
ปริญญาตรี
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มหาสารคาม
ปริญญาโท
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาเอก
1234
สังกัดกลุ่มวิชาวัดผลการศึกษาอาจารย์นิคม บุญสุวรรณ
ปริญญาตรี
ค.บ.(พลศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ค.ม.(พลศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
1234
สังกัดโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์
ปริญญาตรี
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1
(การศึกษาปฐมวัย)
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ปริญญาโท
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
1234
สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวร สุวรรณผา
ปริญญาตรี
วท.บ.(จิตวิทยาแนะแนว
และการให้การปรึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
ศศ.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
1234
โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
รศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์
ปริญญาตรี
ค.บ.(การประถมศึกษา)
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ปริญญาโท
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก
Ed.D.(Educational Adminstration)
University of Northern Philippines
ปริญญาเอก
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สังกัดกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา

ประกาศนียบัตร
ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี

ศษ.บ.เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง
(ดุริยางค์ไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปริญญาโท
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
ปริญญาเอก
ค.ด.(จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์
ปริญญาตรี
กศ.บ.ประวัติศาสตร์
โทบรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม
ปริญญาโท
กศ.ม.บรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาเอก
กศ.ด. การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัดกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
ปริญญาตรี
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ปริญญาโท
กศ.ม.(การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาเอก
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัดกลุ่มวิชาบริหารการศึกษาอาจารย์มงคล ทะมังกลาง
ปริญญาตรี
ศษ.บ.(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
ศษ.ม.(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก
1234
สังกัดโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
ปริญญาตรี
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาโท
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
M.P.A.(การจัดการสำหรับนักบริหาร)
(Executive Management)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ปริญญาเอก
กศ.ด.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาดร.รุ่งรัตน์ ศรีอำนวย

ปริญญาตรี
ค.บ.(การประถมศึกษา-ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท

MSpecEd.(Special Education)
The University of Newcastle,Australia.

ปริญญาเอก
Ph.D. (Special Needs Education)
University of Northumbria at Newcastle,UK
สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธี เทพไทอำนวย
ปริญญาตรี
ค.บ.(พลศึกษา)
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ปริญญาโท
วท.ม(วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สังกัดโปรแกรมวิชาพลศึกษา

ดร.ลลิตา ธงภักดี

ปริญญาตรี
ค.บ.(การวัดผลการศึกษา)
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ปริญญาโท
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
ศษ.ด.(การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังกัดกลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ปริญญาตรี
ศศ.บ.(การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
M.Ed.(Integrated Education for
Visually Impairment)
Bharathiar University,Coimbatore,India.
ปริญญาเอก
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
ดร.วุฒิชัย  จงคำนึงศีล
ปริญญาตรี
ค.บ(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ศศ.บ(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาเอก
กศ.ด.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ กรุงเทพ
โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

ดร.สมเกียรติ ทานอก
ปริญญาตรี
ค.บ.(การประถมศึกษา)
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ปริญญาโท
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังกัดกลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร แสงอรุณ
ปริญญาตรี
วท.บ.(จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท
ศศ.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
กศ.ด.(จิตวิทยาให้คำปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

ดร.สิรินาถ จงกลกลาง
ปริญญาตรี
ศษ.บ.(ประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาเอก

ศษ.ด.( หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
ปริญญาตรี
ค.บ.(จิตวิทยา กศ.และการแนะแนว-ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
MSpecEd.(Special Education)
The University of Newcastle ,Australia
ปริญญาเอก
ค.ด.(การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ


ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์
ปริญญาตรี
ค.บ.(การประถมศึกษา)คุรุทายาท
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ปริญญาโท
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาเอก
สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์
ปริญญาตรี
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ปริญญาโท
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาเอก
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอนดร.อารีย์ ศรีอำนวย
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท

M.Ed.(Early Childhood Education)
Texas A&M University commerce Texas,U.S.A.

ปริญญาเอก
Ph.D.( Early Childhood Development)
University of Northumbria at Newcastle,UK
สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรฤดี ดีปู่
ปริญญาตรี
คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
กศ.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาเอก
ค.ด.(ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สังกัดกลุ่มวิชาบริหารการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง
ปริญญาตรี

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ปริญญาโท

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาเอก

ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สังกัดกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา


นางภควรรณ ศกุนตนาค
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ประดับศรี พินธุโท
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท
กศ.ม.(จิตวิทยาให้คำปรึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
ปริญญาตรี
วท.บ.(สถิติ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
ค.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาเอก
ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สังกัดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
ปริญญาตรี
ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สังกัดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

อาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร
ปริญญาตรี
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา +ภาษาไทย
มาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก
1234
สังกัดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

อาจารย์สาวิตรี จันทร์โสภา
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาโท
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์สิริรัตน์   นาคิน
ปริญญาตรี
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาเอก

ลาศึกษาต่อ

สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน


อาจารย์โสภิดา  โคตรโนนกอก
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)เกียรตินิยมอันดับ1
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาโท
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์กฤษณา จินดาสอน
ปริญญาตรี
ค.บ.(พลศึกษา)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ปริญญาโท
ค.ม.(การส่งเสริมสุขภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัดโปรแกรมวิชาพลศึกษา
อาจารย์พัทธนันท์ เกิดคง
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาโท
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์พลากร มะโนรัตน์
ปริญญาตรี
วท.บ.(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท
กศ.ม.( พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก
 
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัดโปรแกรมวิชาพลศึกษาอาจารย์ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์
ปริญญาตรี
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท
วท.ม..(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัดโปรแกรมวิชาพลศึกษา

อาจารย์วิกานดา ชัยรัตน์
ปริญญาตรี
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กศ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

อาจารย์ประภัสสร ชโลธร
ปริญญาตรี
วท.บ.(วนศาสตร์ชุมชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท
ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
อาจารย์สุภาวดี วิสุวรรณ
ปริญญาตรี
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
อาจารย์เพ็ญสุดา จิโนการ
ปริญญาตรี
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูเลย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
ศศ.ม.(การศึกษานอกระบบ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชร
ปริญญาตรี
กศ.บ.(สาขาเคมี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท
ค.ม.(สาขาวิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัดกลุ่มวิชาวัดผลทางการศึกษา
อาจารย์ทูรย์ มีกุดเวียน
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท
วท.ม.(วิทย์-กีฬา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สังกัดโปรแกรมวิชาพลศึกษา

อาจารย์พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
ปริญญาตรี
วท.บ.(สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
วท.ม.(สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำลังศึกษาต่อ
ปริญญาเอก
ค.ด.(สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังกัดโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ดร.วินัย ทองภูบาล
ปริญญาตรี
ค.บ.(ชีววิทยา)
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท
วท.ม.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก
ศษ.ด.(บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาวงษ์เชาวลิตกุล
สังกัดกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา

ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
ปริญญาตรี
ค.บ.(สาขาการสอนมัธยม) เอกวิทยาศาสตร์-เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
กศ.ม.(การวิจัยและสถิติการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาเอก
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังกัดกลุ่มวิชาวัดผลทางการศึกษา
อาจารย์กิติกร ทิพนัด
ปริญญาตรี
นศ.บ.(นิเทศศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาวงษ์เชาวลิตกุล
ปริญญาโท
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาเอก


สังกัดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร
ปริญญาตรี
ค.บ.(เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปริญญาโท
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปริญญาเอก
ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ดร.เจษฏา กิตติสุนทร
ปริญญาตรี
คบ.(คณิตศาสตร์-เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
Ph.D in Education (การพัฒนาหลักสูตร)
Jamia Millia Isalamia (ทุนรัฐบาลอินเดีย)
Post
Doctorate
Special Education
Illinois State University,USA (Research Scholar)
สังกัดโปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวอาจารย์ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปริญญาโท
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาเอก
สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
ดร.วาสนา กีรติจำเริญ
ปริญญาตรี
ศษ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์)เคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท
ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาเอก
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
สังกัดกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
ดร.ธัญญรัศม์ จอกสถิตย์
ปริญญาตรี
ค.บ. (การประถมศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาเอก
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังกัดกลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา
ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
ปริญญาตรี
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)เกียรติอันดับ1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สังกัดกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา


อาจารย์อลิสา ทานากะ
ปริญญาตรี
Bachelor of Arts (Psychology)
Ochanomizu University, Tokyo, JAPAN
ปริญญาโท
Master of Arts (Clinical Psychology)
Ochanomizu University, Tokyo, JAPAN
ปริญญาเอก
โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

ดร.ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ
ปริญญาตรี
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาเอก
คด.(ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สังกัดกลุ่มวิชาบริหารการศึกษา

อาจารย์ปัทมาภรณ์  เสือทองปาน
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท
ค.ม.(การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรม
ปริญญาตรี
ศศ.บ.ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท
บธ.ม.(เทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษอาจารย์ศิรสิน ฟุ้งสกุล
ปริญญาตรี
ศษ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ1)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังกัดโปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

อาจารย์กนกกร เมตตาจิต
ปริญญาตรี
ศษ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังกัดโปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
อาจารย์ปิยุช วงศ์กลาง
ปริญญาตรี
ศ.บ.ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สังกัดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน พิมลบรรยงก์
ปริญญาตรี
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาเอก
Ed.D(Educational Technology)
East Taxas State University,U.S.A.
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อภิบาลศรี
ปริญญาตรี
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
ปริญญาโท
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
Ed.D. (Educational Technology)
East Texas State University, U.S.A.
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340  ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1101 ,1116   
โทรสาร สำนักงานคณบดี 0-4425-5322
โทรสาร ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  0-4424-2634, โทรสาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา  0-4424-2635
โทรสาร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู  0-4424-2636

E-mail :: edukorat@nrru.ac.th
นายกฤษณะ พีระนวโชติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ดูแลเวบเพจคณะครุศาสตร์