ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป็นครู

สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 5 ปี ภาคเรียนที่ 2 / 2548

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

9 พ . ย . 48

ปฐมนิเทศ ( 09.00 – 10.30 น .)

หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

อ . สิรินาถ จงกลกลาง

23 พ . ย . 48

การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์
( 40 คน )

สำนักวิทยบริการ

ผศ . ประมวล ตันยะ
อ . การุณ ชุมรักษ์

30 พ . ย . 48

กิจกรรมลีลาศ ( 120 คน )

โรงยิม

รศ . วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร
อ . วรเดช อุปวานิช
อ . นิคม บุญสุวรรณ
อ . สกล ชลวานิช
อ . สมเกียรติ ปานวัชราคม

7 ธ . ค . 48

นาฏศิลป์

( 60 คน )

อาคาร 9 ชั้น 14

อ . อรนุช อินตา
อ . สกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ
อ . เรขา เขียงทอง

21 ธ . ค . 48

ศิลปะ

( 40 คน )

อาคาร 14

ผศ . ธวัช ตราชู
อ . ศักรินทร์ อินทรวงศ์
อ . สมศักดิ์ เหมะรักษ์

4 ม . ค . 49

ดนตรีไทย ( 40 คน )

อาคารดนตรี

อ . ประสิทธิ์ อินทศร
อ . วรพจน์ มานะสมปอง

18 ม . ค . 49
1 ก . พ . 49
8 ก . พ . 49

ผู้นำทางการออกกำลังกาย
( 120 คน )
กลุ่ม 1 เวลา 08.00 – 10.00 น .
กลุ่ม 2 เวลา 10.00 – 12.00 น .

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

รศ . วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร
ดร . สืบสาย บุญวีรบุตร
ดร . สุนทรี ศิริอังกูร

            หมายเหตุ 1. รายงานตัว 08.30 – 9.00 น . ปฏิบัติกิจกรรม 09.00 – 12.00 น .

•  กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

•  การนำเสนอผลงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

•  กิจกรรมศิลปะ เปลี่ยนแปลงวันปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ เริ่ม 7 ธ . ค . 48 , 14 ธ . ค . 48 , 21 ธ . ค . 48 , 28 ธ . ค . 48 , 4 ม . ค . 48 ,
   11 ม . ค . 48 , 18 ม . ค . 48 , และ 25 ม . ค . 48
คณะครุศาสตร์